Uchwalono kryteria naboru

kryteria naboru

Rada Miasta Katowice uchwaliła kryteria naboru do mieszkań na osiedlu „Nowy Nikiszowiec”, na podstawie których będzie ustalane pierwszeństwo w „kolejce” po lokale.

  • 10 pkt. – za każde dziecko (do 18 r.ż.) .
  • 10 pkt. – za rozliczanie się z podatku dochodowego w Katowicach przez co najmniej jedną osobę w rodzinie (maksymalnie za to kryterium będzie można dostać łącznie 20 pkt.)
  • 7 pkt.- za co najmniej jedną osobę pełnoletnią w gosp. domowym, która nie przekroczyła 35. roku życia.
  • 3 pkt. – za osobę, która ukończyła 65 lat.
  • 6 pkt. – jeśli żadna osoba wchodząca w skład gosp. domowego nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku.
  • po 2 pkt. zostaną przyznane na niepełnosprawne dziecko (do 16 r. ż.) oraz niepełnosprawną starszą osobę
  • 2 pkt. za osobę, która ukończyła 16 lat i legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • 4 pkt. – za wypełnienie (do dnia 31.12.2018 r.) elektronicznej ankiety dot. preferowanych warunków mieszkaniowych w nowym Nikiszowcu.

Kiedy już rozpocznie się nabór, trzeba będzie złożyć wniosek i kilka dokumentów, w tym m.in. zaświadczenie o zarobkach. Po przeprowadzeniu oceny punktowej wniosków o zawarcie umowy najmu zostanie sporządzona imienna lista. W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności wpisu na listę najemców decyduje kolejność wpływu wniosku (data i godzina).